[Covid-19] De centrale rol van de Burgemeester bij het vermijden van een heropflakkering van de epidemie - preventieve en reactieve maatregelen1 - Een ministerieel besluit na de NVR van 23 juli jongstleden Al het mogelijke doen om een heropflakkering van de epidemie te vermijden  


Het ministerieel besluit van 24 juli tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voorziet nieuwe maatregelen naar aanleiding van nieuwe virusuitbraken over het hele land.  

De burgemeester speelt een centrale rol die nu nog wordt versterkt 


De rol van de burgemeesters in het beheer van de crisis wordt aanzienlijk versterkt. Artikel 13 van het ministerieel besluit van 24 juli 2020 tot wijziging van artikel 23 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, voorziet het volgende:  

« § 1. De gemeentelijke overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

De burgemeesters kunnen in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in dit besluit.

Wanneer de burgemeester of de gouverneur door het gezondheidsorganisme van de betrokken gefedereerde entiteit wordt ingelicht over een plaatselijke heropleving van de epidemie op diens grondgebied, of wanneer hij dit vaststelt, moet hij bijkomende maatregelen nemen vereist door de situatie. Hij informeert hierover onmiddellijk de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.

Indien de beoogde maatregelen evenwel een impact hebben op de federale middelen of een impact hebben op naburige gemeenten of op nationaal niveau, is een overleg vereist overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de mondelinge en visuele communicatie van de specifieke maatregelen genomen op het grondgebied van zijn of haar gemeente. De minister van Binnenlandse Zaken geeft de instructies over de coördinatie.

§ 2. De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt. ». 


De burgemeesters worden dus uitdrukkelijk bevoegd om aanvullende maatregelen te nemen om de covid-19-crisis aan te pakken.  

Het doel van deze maatregelen is om snel en tijdig te handelen teneinde een nieuwe golf of besmettingshaard in te dijken. Daarnaast blijven de burgemeesters verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de NVR aangekondigde maatregelen, net zoals de politiediensten verantwoordelijk blijven voor het toezicht op de naleving ervan. 


2 - Circulaire van minister De Crem van 24 juli tot toelichting van de reactieve en preventieve maatregelenFederale fase blijft behouden, en herinnering aan de overlegprocedures afhankelijk van het type maatregel De circulaire bevestigt de handhaving van de federale fase en de uitvoering van de hierboven beschreven lokale maatregelen.   

De circulaire geeft aan dat de aanvullende lokale maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met de federale fase die op 13 maart is ingegaan. Dit houdt in dat de burgemeesters in overleg moeten treden met de Hoge Ambtenaar van Brussel en de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de gewestelijke overheden (de gewestelijke gezondheidsdiensten) en het Nationaal Crisiscentrum indien zij zouden overwegen om deze maatregelen te nemen.  


Preventieve en reactieve maatregelen - een bevoegdheid van de burgemeester 


De manier waarop dit overleg concreet gebeurt, hangt af van het type maatregel dat wordt genomen, en of het gaat om een preventieve maatregel (wanneer er geen sprake is van een crisis of noodzaak op medisch of sanitair vlak die het rechtvaardigen om maatregelen te nemen die strenger zijn dan de maatregelen die op federaal niveau worden opgelegd) of om een reactieve maatregel (een dringende en noodzakelijke maatregel op basis van een kwalitatieve beoordeling en een alarmsignaal van de gewestelijke gezondheidsdienst gericht aan de burgemeester).

We wijzen er hier op dat de circulaire toestaat dat reactieve maatregelen gevolgen kunnen hebben voor andere gemeenten en/of dat supra-lokale middelen worden ingezet, met respect voor de overlegprocedure met de bevoegde overheden.  


Lijst met maatregelen om een coherente en uniforme aanpak te garanderen  


In de bijlage van de circulaire vinden we ook een niet-limitatieve lijst met maatregelen die door de burgemeesters kunnen worden genomen, in functie van drie categorieën van besmettingshaarden:  

  • situatie waar mensen niet meer samenzitten in een collectiviteit;
  • situatie waar mensen wel nog samenzitten in een collectiviteit;
  • het in quarantaine plaatsen van een hele wijk/dorp/stad.  

Wij wijzen erop dat deze maatregelen het voorwerp zullen uitmaken van een politiebesluit van de burgemeester ter uitvoering van artikel 23 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 (of ter uitvoering van artikel 21bis van het besluit indien het gaat om het dragen van maskers), dat gebaseerd is op de artikelen 133 §2 en 135 § 2 van de NGW.

Uw Vereniging verzamelt alle nuttige informatie en geeft ondersteuning bij de uitwerking van maatregelen die genomen worden door lokale overheden in de strijd tegen Covid-19.


« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
27-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links