Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bevriezing van het aantal schepenen en aanvullende maatregelen inzake goed bestuur

Op 12 januari 2018 keurde het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ontwerp van ordonnantie goed die het aantal te verkiezen schepenen vaststelt op het aantal schepenen dat momenteel in functie is. De goedgekeurde tekst voorziet ook in een aantal belangrijke maatregelen inzake goed bestuur en met betrekking tot de lokale mandatarissen.

Op 12 januari keurde heeft het Brusselse Parlement een ontwerp van ordonnantie goed betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel dit project veel media-aandacht heeft gegenereerd omtrent de beperking van het aantal lokale mandatarissen, zijn de technische maatregelen op het vlak van bestuur eigenlijk nog belangrijker.

Enerzijds beperkt de tekst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 het aantal te verkiezen schepenen tot het aantal in 2012 verkozen schepenen.

Aanvankelijk zou ook het aantal gemeenteraadsleden worden bevroren, maar na de indiening van een amendement en politieke onderhandelingen op het laatste moment zal de maatregel uiteindelijk alleen betrekking hebben op de schepenen.

Anderzijds introduceert de ontwerptekst een aantal nieuwe bestuursregels, die een aanvulling vormen op de nieuwe maatregelen die reeds werden ingevoerd door de ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Deze maatregelen zijn de volgende:

  • Voor het presentiegeld van de gemeenteraadsleden wordt een minimum- en een maximumbedrag vastgelegd, nl. tussen 75 en 200 euro.
  • Het bedrag van de aan de gemeenteraadsleden toegekende voordelen van alle aard mag op jaarbasis niet meer bedragen dan 5 maal het maximumbedrag van het presentiegeld, zijnde 1.000 euro.
  • De bezoldiging van burgemeesters en schepenen wordt geïndexeerd.
  • Het maximumbedrag van de voordelen van alle aard en de representatiekosten voor schepenen en burgemeesters wordt door de Brusselse Regering vastgesteld.
  • De Brusselse Regering bepaalt tevens het maximale totale begrotingskrediet voor de voordelen van alle aard en representatiekosten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, alsook voor het presentiegeld van laatstgenoemden.
  • De afgeleide mandaten ("elke functie uitgeoefend door een openbaar mandataris in een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon of in een feitelijke vereniging en die hij uit hoofde van zijn oorspronkelijke mandaat gekregen heeft of van het orgaan waarin hij dat mandaat uitoefent dan wel op om het even welke andere manier") uitgeoefend door de burgemeesters en schepenen, kunnen geen recht meer openen op enige bezoldiging noch vergoeding.
  • De gemeentesecretaris dient het jaarverslag op te stellen zoals bedoeld in artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de vertegenwoordigers van de Brusselse openbare mandatarissen of, in geval van wijziging of opheffing van die ordonnantie, het verslag zoals bepaald in de wijzigings- of opheffingsnorm.

Wettelijke basis

 

  • 25.01.2018 Ordonnantie betr. de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - B.S. 21/2/2018 - inforum 3188434

Inwerkingtreding : 1.4.2018, met uitzondering van de bepalingen betreffende de nieuwe verplichting van de gemeentesecretaris en het bedrag van het presentiegeld en de voordelen van alle aard toegekend aan de gemeenteraadsleden, die in werking zullen treden op 1 december 2018.

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
16-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links